Posts Tagged ‘undervisning på engelsk’

Drømmetall for Høgskolen i Narvik

mai 3, 2010

Onsdag 28. april offentliggjorde Samordna opptak sine første søkertall for høsten 2010. I forhold til fjorårets tall er antall søkere på landsbasis stabilt, med en liten negang på godt under en prosent. Det kan ikke sies om Høgskolen i Narvik sine mildt sagt hyggelige tall. Forrige uke kunne jeg gjengi en pressemelding fra HiN som fortalte om 229 søkere til de seks masterstudiene innen teknologi (tidligere kalt sivilingeniør). Denne ukes tall er minst like bra!

40% økning
HiN, med en samlet studentmasse på 1200-1300 studenter, har hele 1076 førsteprioritetssøkere til høstens opptak. Dette inkluderer også lokalt opptak og internasjonale studenter. Det er en økning på utrolige 40% fra ifjor på samme dato. Rektor Arne Erik Holdø uttaler følgende i en pressemelding fra HiN:
– Vi er svært fornøyde med årets utvikling. Dette er ikke bare positivt for Høgskolen i Narvik, men også for rekrutteringen til byen. Tallene viser også at vi gjør mye riktig og det gir oss motivasjon til å forsterke og utvikle det arbeidet vi gjør og står overfor. Vi er i ferd med å befeste vår posisjon som den teknologiske høgskolen i Nord-Norge, og det vil nødvendigvis gi resultater.

Satser på rekruttering
I år har HiN endret på markedsførings- og rekrutteringsstrategien, og økt satsingen på dette feltet. Blant annet har det vist seg ved stor interesse på de store utdanningsmessene hvor høgskolen har fornyet seg og på den måten bedre rettet seg mot dagens ungdom.
På en av disse messene ble sågar HiN sin stand, på tross av sin relativt lave størrelse, kåret til beste stand av Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Nettopp oppsatt stand på utdanningsmesse

Hvordan fordeler tallene seg?
Økningen på bachelorprogrammene er meget god, men det som helt klart skiller seg ut er søkningen til masterprogrammene, og da spesielt med tanke på internasjonale søkere. En god forklaring på dette er at HiN, med støtte fra studentparlamentet, kjører fem av seks linjer på engelsk fra høsten av. Dette gjør at de internasjonale studentene som ønsker seg til HiN ikke trenger å bruke ett år på norskopplæring før de kan ta fatt på sine tekniske studier.

Brutt ned i noe mer spesifikke tall, ser søkningen slik ut:
Totalt antall søkere til ingeniørutdanning: 307
Dette inkluderer nettbasert utdanning, Y-vei og tresemesterordning(TRES)
Totalt antall søkere til masterstudier: 229
Inkluderer internasjonale søkere
Totalt antall internasjonale søkere, uavhengig av linje: 148
I tillegg er det god søkning på sykepleierutdanningen, økonomi og administrasjon, forkurs og på etter- og videreutdanningskursene skolen tilbyr.

Omprioriteringer og endelig opptak
Fortsatt er det veldig usikkert hva som blir det endelige opptaket. Søkerne kan omprioritere sine ønsker helt frem til 1. juli, men det kan like gjerne bli flere førsteprioritetssøkere til HiN enn færre.
Videre er hovedopptaket 20. juli, og da har søkerne en uke på seg til å eventuelt godta sitt tilbud om plass.
Restetorget starter samme dag som hovedopptaket, og lokalt etterfyllingsopptak starter 5. august.
Endelig statistikk er ikke mulig å få før etter frist for innbetaling av semesteravgift, men ved skolestart til høsten skal det meste være klart.

Reklame

Master i teknologi – undervisning på engelsk

mars 17, 2009

Høsten 2008 hadde Studentparlamentet i Narvik (SPiN) følgende vedtak vedrørende undervisning på engelsk:

«Studentparlamentet ønsker at flere fag innen ingeniørutdanningen blir undervist på engelsk. Dette gjelder i hovedsak fagene på masternivå, men det kan også være fordelaktig med mer fag på engelsk i bachelorutdanningen.»

I all hovedsak var det to store grunner til dette vedtaket;
-lettere å rekruttere utenlandske studenter
-stadig økende bruk av engelsk som arbeidsspråk i teknologimiljøer

«Import» av studenter
I NOKUTs Ingeniørevaluering (september 2008) ble internasjonaliseringsnivået på norske ingeniørskoler slaktet.
Det finnes mange grader av internasjonalisering, men de mest synlige og lettest å måle, er studenter fra Norge som velger å studere i utlandet, og utenlandske studenter som velger å ta sitt studie i Norge. For få studenter velger å flytte til Norge for å studere, og SPiN ønsker å gi disse et godt argument for å komme til Høgskolen i Narvik; undervisning på engelsk.
Fra før har vi et godt norsk- og samfunnsfagskurs for studenter på plass, og det ønsker vi fortsatt å ha, men for de studentene som ikke ønsker å tilbringe et ekstra år i Norge bør det være et alternativ.

Engelsk som arbeidsspråk
Man møter ofte kommentarer om at en del av de norske studentene vil velge bort mastergraden om den ikke tilbys undervist på norsk. Dette er nok rett, men slik som utviklingen i verden er i dag, er disse studentene uansett nødt til å lære seg en del engelsk for å kunne fungere godt hos sin fremtidige arbeidsgiver. Flere og flere teknologibedrifter går over til engelsk som arbeidsspråk. Noe av grunnen er at det er mange utenlandske arbeidstakere i disse bedriftene. I tillegg kommer det faktum at disse bedriftene opererer i et globalisert samfunn, ikke bare innenfor norges grenser.
Det er nok et fåtall av ingeniører og sivilingeniører som ikke vil kunne trenge engelskkompetanse om 5 år. Da er det naturlig at de nyutdannede allerede har gjort seg kjent med faguttrykkene og fagsjargongen på skolen, slik at de slipper å lære det seg i etterkant.

Godnyhet
Nå har det kommet signaler fra vår nye rektor om at det skal tilbys 4 mastergrader på engelsk fra høsten 2009. Det er også et uttalt mål at alle masterutdanninger innen teknologi skal tilbys på engelsk innen 2010.
SPiN applauderer valget rektor har gjort, og ser frem til et videre godt samarbeid om dette og andre temaer på Høgskolen i Narvik.